Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Profil absolwenta

Sylwetka Absolwenta:


Pragniemy, aby nasz absolwent:

·        dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

·        był aktywny, otwarty na świat, ludzi, przyrodę,

·        znał siebie, akceptował swoje mocne i słabe strony,

·        wyrażał swoje emocje w sposób społecznie
     akceptowany,

·        prezentował swoje zdanie i uzasadniał je,

·        wywiązywał się ze swoich obowiązków i zadań,

·        sprawnie komunikował się z innym,

·        współpracował w grupie,

·        był tolerancyjny,

·        przejawiał gotowość niesienia pomocy innym,

·        postępował zgodnie z przyjętymi zasadami etyki
     i moralności,

·        rozróżniał i oceniał uczynki dobre i złe w oparciu
     o obowiązujący system wartości,

·        dokonywał świadomych wyborów (był asertywny
     i odpowiedzialny),

·        szanował swój kraj i swoją małą ojczyznę,

·        świadomie uczestniczył w kulturze, rozwijał 
    swoje zainteresowania i pasje,

·        miał potrzebę uczenia się, wykorzystywał różne
    źródła wiedzy,

·        był dobrze przygotowany do dalszego etapu nauki.


Wprowadził BZMW/ext.DMatuszczak 2013-01-01
Aktualizujący Popik Jarosław (SP nr 133) 2017-10-06
Zatwierdzający Szerszeń Małgorzata (SP nr 133) 2017-10-06
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-06
Wersja standardowa