Kanał Wyżej
Profil absolwenta

Sylwetka Absolwenta:


Pragniemy, aby nasz absolwent:
·        dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
·        był aktywny, otwarty na świat, ludzi, przyrodę,
·        znał siebie, akceptował swoje mocne i słabe strony,
·        wyrażał swoje emocje w sposób społecznie
     akceptowany,
·        prezentował swoje zdanie i uzasadniał je,
·        wywiązywał się ze swoich obowiązków i zadań,
·        sprawnie komunikował się z innym,
·        współpracował w grupie,
·        był tolerancyjny,
·        przejawiał gotowość niesienia pomocy innym,
·        postępował zgodnie z przyjętymi zasadami etyki
     i moralności,
·        rozróżniał i oceniał uczynki dobre i złe w oparciu
     o obowiązujący system wartości,
·        dokonywał świadomych wyborów (był asertywny
     i odpowiedzialny),
·        szanował swój kraj i swoją małą ojczyznę,
·        świadomie uczestniczył w kulturze, rozwijał 
    swoje zainteresowania i pasje,
·        miał potrzebę uczenia się, wykorzystywał różne
    źródła wiedzy,
·        był dobrze przygotowany do dalszego etapu nauki.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Profil absolwenta
Zadania szkoły
Misja i wizja

Wersja standardowa